Data publikacji: 07.12.2021

Sprzedaż produktów cyfrowych za pośrednictwem sklepu Vademecum wizażystki dostępnego pod adresem vacemedumwizazystki.pl realizuje Aleksandra Głuch zam. ul. Januszowicka 16/10, 53-135 Wrocław, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Głuch Makijaż i Stylizacja wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 8992704049.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: sklep@vademecumwizazystki.pl

1. Definicje

  • Sprzedawca– Aleksandra Głuch zam. ul. Januszowicka 16/10, 53-135 Wrocław, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Aleksandra Głuch Makijaż i Stylizacja, NIP: 8992704049, REGON: 382044748
  • Regulamin – niniejszy regulamin
  • Klient/Kupujący – osoba fizyczna (w tym również konsument), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która zawiera Umowę Sprzedaży lub korzysta z innych Usług Sklepu.
  • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  • Produkt/Produkt cyfrowy – Kurs online dostępny w wersji elektronicznej, Ebook lub inny produkt elektroniczny, będący przedmiotem Umowy o dostarczenie treści cyfrowych wymieniony, opisany i prezentowany w Sklepie.
  • Umowa o dostarczenie treści cyfrowych – umowazawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego Treści Cyfrowych.
  • Treści Cyfrowe – treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta.
  • Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem vademecumwizazystki.pl , za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
  • Strona – Sprzedawca i Klient.
  • Strona Sklepu – każda strona lub podstrona www znajdująca się pod adresem vademecumwizazystki.pl.
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. Postanowienia ogólne

  1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów on-line oraz innych produktów cyfrowych opisanych na stronach Sklepu.
  2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
  3. Do korzystania ze Sklepu wymagane są:
   • dostęp do Internetu,
   • przeglądarka internetowa,
   • aktywny adres e-mail.
  4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
  5. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

  1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Klienta za pomocą Sklepu.
  2. Sprzedawca umożliwia Kupującemu zawarcie umowy poprzez złożenie zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
  3. Sprzedawca umożliwia Kupującemu założenie i utrzymanie konta w Sklepie, gdzie będą przechowywane dane Klienta oraz historia zamówień. Kupujący loguje się do konta w Sklepie za pomocą adresu email oraz zdefiniowanego hasła.
  4. Konto w Sklepie zakładane jest przez wypełnienie i przesłanie formularza na Stronie Sklepu. Klient może w każdej chwili usunąć konto poprzez przesłanie takiego żądania do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie powoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z użycie tego konta.
  5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
  6. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapobiegania pozyskiwaniu i modyfikacji danych osobowych Klienta przez nieuprawnione osoby.
  7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby funkcjonowanie Sklepu było poprawne. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu mogą być zgłaszane na adres email: sklep@vademecumwizazystki.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz adres email do korespondencji zgłaszającego. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. Sprzedawca poinformuje Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na adres email podany w zgłoszeniu.

4. Składanie zamówienia

  1. Zamówienie może być złożone przez Kupującego, który posiada konto w Sklepie lub takiego konta nie posiada.
  2. Złożenie zamówienia następuje przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia. Formularz zamówienia zawiera produkty wybrane przez Kupującego podczas przeglądania Stron Sklepu i dodane do koszyka. Kupujący musi również podać dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz wybrać sposób dostawy zamówionych produktów oraz metodę płatności. Warunkiem koniecznym złożenia zamówienia jest zapoznanie się w Regulaminem oraz jego akceptacja.
  3. Po złożeniu zamówienia Kupujący zostaje przekierowany na stronę operatora płatności. Po poprawnym opłaceniu zamówienia Kupujący zostanie z powrotem przekierowany na Stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Jest to moment, w którym zostaje zawarta umowa o dostarczenie treści cyfrowych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie wysłane Kupującemu na adres email podany podczas składania zamówienia.
  4. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany o wątpliwościach Sprzedawcy za pomocą poczty elektronicznej. Kupującemu przysługuje prawo do wyjaśnienia okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych kontaktowych do Kupującego, Sprzedawca udziela wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

5. Dostawa i płatność

  1. Termin realizacji zamówienia Produktu Cyfrowego wynosi 2 dni.
  2. Metody płatności za zamówienie są opisane i prezentowane Kupującemu na etapie składania zamówienia.
  3. Metody dostawy zamówienia są opisane i prezentowane Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na Stronie Sklepu wskaże inaczej.
  4. Płatności elektroniczne przelewy24 obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayPro SA – z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
  5. Płatności elektroniczne Tpay obsługiwane są przez następującego operatora płatności: Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN (wpłacony w całości).
  6. Płatności elektroniczne Blue Media obsługiwane są przez następującego operatora płatności: Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.

6. Produkty cyfrowe

  1. Zakupiony Produkt Cyfrowy – Ebook lub inny produkt elektroniczny, będzie możliwy do pobrania zgodnie z instrukcją przesłaną na adres email podany podczas składania zamówienia. Z chwilą otrzymania wiadomości, zamówione Treści Cyfrowe uważa się za dostarczone w całości do Kupującego a zamówienie uważa się za zrealizowane.
  2. Produkt będzie można pobrać maksymalnie 3 razy w ciągu 14 dni od daty zakupu.

7. Kursy online

  1. Zamówienie obejmujące kurs online jest realizowane poprzez wysłanie na adres email Kupującego wiadomości zawierającej instrukcję dostępu do zawartości kursu.
  2. Dostęp do kursu online odbywa się przy pomocy platformy kursowej, na której Kupujący ma zakładane konto w momencie realizacji zamówienia.
  3. Z chwilą pierwszego zalogowania się do konta użytkownika w ramach platformy kursowej, treści cyfrowe stanowiące zawartość kursu uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
  4. Dostęp do treści w ramach kursu online może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na Stronie Sklepu. W takiej sytuacji po upływie określonego czasu Kupujący traci dostęp do kursu.
  5. W przypadku gdy dostęp do treści kursu nie jest ograniczony czasowo, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do kursu, informując o tym Kupującego przynajmniej miesiąc wcześniej. W takiej sytuacji Kupujący może pobrać treści dostępne w tamach kursu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.
  6. Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności: 
    1. korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
    2. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
    3. nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

8. Prawa własności intelektualnej

  1. Treści zawarte w Sklepie oraz Produkty objęte są ochroną prawa autorskiego.
  2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
  3. Produkty mogą być trwale oznakowane jako własność Kupującego, który dokonał ich zakupu w Sklepie. Oznaczenia właściciela pliku nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z pliku określonych w niniejszym Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa. Tym samym każdy Kupujący nabywający Produkt za pośrednictwem Sklepu wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.

9. Odstąpienie od umowy

  1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
  2. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  4. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
  5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną.
  6. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod tym adresem, jednak nie jest to obowiązkowe.
  7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

10. Odpowiedzialność za wady

  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad.
  2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
  3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę Produktu lub treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
  4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. Przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

11. Dane osobowe i pliki cookies

  1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
  3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://vademecumwizazystki.pl/polityka-prywatnosci

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
  2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
   1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
   2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
   3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
  4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

13. Postanowienia końcowe

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
  2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych. Postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii, zmiany danych adresowych Sprzedawcy. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy.
  4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.